Zakres tematyczny - język niemiecki

Klasa 4

Gramatyka:

 1.  Odmiana czasowników regularnych w l. poj. i l. mn. oraz: tanzen, heißen, sein, haben, arbeiten. 
 2. Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego.
 3. Przeczenia nein, nicht, kein.
 4. Zaimek osobowy w l. poj. i l. mn. oraz zaimek dzierżawczy mein/e dein/e w mianowniku.
 5. Liczebniki główne 0-100.
 6. Rodzajnik określony i nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku.
 7. Spójniki und, aber.
 8. Partykuła doch.

Komunikacja & Leksyka:

 1. Nazwy krajów niemieckojęzycznych ich flagi i stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec.
 2. Nazwy czynności, zabaw, gier.
 3. Słownictwo dotyczące rodziny, określające stopień pokrewieństwa, cechy charakteru.
 4. Nazwy zawodów, tworzenie nazw zawodów.
 5. Nazwy przyborów szkolnych.
 6. Przymiotniki określające cechy.
 7. Kolory.
 8. Nazwy zwierząt.
 9. Powitania, pożegnania.
 10. Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek).
 11. Polecenia typu: Lies den Text!, Ergänze!, Antworte auf die Frage!, Finde das Antonym! Finde das Synonym!, Rechne! Was ist falsch?  Prośby: Sing bitte ein Lied., Bring mir bitte ...
 12. Mówienie o swoich zwierzętach, zainteresowaniach.
 13. Pytania i odpowiedzi (twierdzące i przeczące) typu: Was ist deine Mutter von Befur? Wie ist dein Opa? Was machst du gern? Hast du einen Kuli? Nein, ich habe keinen Kuli. Hast du ein Haustier?

 

Klasa 5

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

Gramatyka:

 1. Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, lesen, sprechen, möchte, finden oraz modalnych: können, dürfen, mögen.
 2. Szyk zdania z czasownikami modalnymi.
 3. Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne.
 4. Liczebniki główne 0-100.
 5. Liczba mnoga rzeczownika.
 6. Rzeczowniki złożone.
 7. Zaimek zwrotny.
 8. Zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku w l. poj. I. mn.
 9. Zaimek man.

Leksyka & Komunikacja:

 1. Przedmioty szkolne.
 2. Dni tygodnia, pory roku, miesiące.
 3. Nazwy czynności wykonywanych w różnych porach roku.
 4. Meble, pomieszczenia w domu, opis pokoju.
 5. Okoliczniki czasu np.: freitags, am Nachmittag, in der Nacht.
 6. Opis dnia.
 7. Czas wolny.
 8. Nazywanie cech charakteru.
 9. Hobby.
 10. Opis pogody.
 11. Pytania z zaimkiem wann? dot. pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia.
 12. Prośby i polecenia.
 13. Pytanie o godzinę, podawanie godziny.
 14. Opowiadanie o swoich zainteresowań.
 15. Wyrażanie życzenia z czasownikiem möchte.

 

Klasa 6

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

Gramatyka:

 1. Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych z czasownikiem posiłkowym haben i sein.
 2. Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein.
 3. Czasowniki modalne.
 4. Czasowniki zwrotne.
 5. Tryb rozkazujący.
 6. Przyimki z Celownikiem: bei, zu, mit.
 7. Pytania z womit?.
 8. Zaimki pytające wann?, wohin?, wo?.
 9. Odmiana rodzajnika określonego, nieokreślonego oraz zaimka dzierżawczego
  w celowniku.
 10. Spójniki weil, dass, denn, dann.

Leksyka& Komunikacja

 1. Miejsca pobytu na wakacjach.
 2. Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (np. ulica, supermarket).
 3. Owoce i warzywa.
 4. Znaki drogowe.
 5. Środki lokomocji.
 6. Czas wolny.
 7. Okoliczniki określające częstotliwość wykonywania danej czynności.
 8. Nazwy czynności związane z obowiązkami domowymi.
 9. Święta.
 10. Jedzenie.
 11. Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu.
 12. Opis czynności odbywających się w przeszłości.
 13. Zakaz, przyzwolenie.
 14. Prośba i podziękowanie, obowiązek.
 15. Polecenia i rozkazy.

 

Klasa 7

Zagadnienia z klasy 4, 5 i 6 oraz:

Gramatyka:

 1. Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie złożone.
 2. Stopniowanie przymiotników.
 3. Liczba mnoga rzeczownika.
 4. Przyimki z celownikiem i biernikiem, pytanie wo?, wohin?.
 5. Spójniki weil, dass, ob.
 6. Czas przeszły perfekt.
 7. Tryb rozkazujący.
 8. Zaimek osobowy w celowniku i bierniku.
 9. Forma es gibt.
 10. Zaimek pytający welche/r/es.
 11. Okoliczniki miejsca i czasu.

Leksyka & Komunikacja:

 1. Święta państwowe.
 2. Geografia krajów niemieckojęzycznych: góry, rzeki, morza.
 3. Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca.
 4. Nazwy kierunków świata.
 5. Podróże i czas wolny.
 6. Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne.
 7. Urodziny.
 8. Zwierzęta.
 9. Podróże.
 10. Meble.
 11. Części garderoby.
 12. Jedzenie, zakupy.
 13. Słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem się, uprawianiem sportu.
 14. Opis czynności i sytuacji.
 15. Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc.
 16. Opis postaci, przedmiotu, miejsca.
 17. Wyrażanie podziękowania: Vielen dank! Danke schön! Ich bin Ihnen sehr dankbar!.
 18. Udzielanie rad, dawanie wskazówek.

 

Klasa 2

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

Gramatyka:

 1. Przyimki z celownikiem.
 2. Zaimek osobowy, dzierżawczy w celowniku i bierniku.
 3. Odmiana przymiotnika: po rodzajniku określonym i nieokreślonym, przeczeniu kein, po zaimku dzierżawczym.
 4. Czas Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych.
 5. Czas perfekt oraz szyk wyrazów w zdaniu po spójnikach typu dass, weil.
 6. Czas przeszły Plusquamperfekt.
 7. Zdanie bezokolicznikowe z zu.
 8. Zdania z dwoma dopełnieniami w celowniku i bierniku (oraz zamiana dopełnień na zaimki osobowe).

Leksyka & Komunikacja:

 1. Słownictwo związane z wypoczynkiem.
 2. Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy.
 3. Święta.
 4. Komunikacja – Internet, smsy.
 5. Hotel, sklep, poczta, restauracja, u lekarza, na dworcu kolejowym.
 6. Słownictwo związane z opisem nastroju.
 7. Antonimy np.: związane z cechami charakteru, wyglądu, nastroju.
 8. Nazwy znaków zodiaku.
 9. Prasa.
 10. Zgadzanie, nie zgadzanie się.
 11. Oferowanie pomocy: Wie/Womit kann ich Ihnen helfen?
 12. Przepraszanie, usprawiedliwianie się.
 13. Wyrażanie umiejętności, możliwości.

 

Klasa 3

Zagadnienia ze szkoły podstawowej i 1, 2 klasy gimnazjum oraz:

Gramatyka:

 1. Forma trybu przypuszczającego würde.
 2. Zaimek dzierżawczy w II, III i IV przypadku.
 3. Rekcja czasownika i pytania typu worauf?, wovon? oraz zwroty typu darauf itd.
 4. Zaimki wskazujące.
 5. Czas przyszły Futur I.
 6. Przyimki z II, III i IV przypadkiem.
 7. Konjunktiv I i II.
 8. Zdania warunkowe typu: Wenn ich reich wäre, .....
 9. Strona bierna.
 10. Rekcja przymiotników.
 11. Spójniki typu: um...zu, nachdem, bis, obwohl, dass, weil, ob.
 12. Zdanie względne.

Leksyka & Komunikacja:

 1. Kultura krajów niemieckojęzycznych: najważniejsi pisarze, teatry.
 2. Płatności.
 3. Moda.
 4. Problemy młodzieży.
 5. Ochrona środowiska, zwierząt.
 6. Życiorys.
 7. Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania.
 8. Wyrażanie skarg, żalów, życzeń.