Instrukcja przeprowadzenia konkursu ML 2020
Informacje ogólne.
 1. Konkurs „Młody Lingwista - 2018” odbywa się 16.04.2020 r. z podziałem na języki:
 1. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 2. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie samodzielnie odpowiadają na pytania. W żadnym wypadku nie wolno ingerować w pracę ucznia.
 4. Uczniowie zaznaczają odpowiedzi długopisem koloru czarnego tak, aby tusz nie przebijał na drugą stronę.
 5. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy językowych (w tym ze słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 6. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie można kserować.
 7. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.wie.edu.pl/regulamin
 
Jak prawidłowo przeprowadzić konkurs?
 1. Przed rozpoczęciem konkursu Szkolny Koordynator otwiera kopertę z testami i kartami odpowiedzi. Karty odpowiedzi są wspólne dla wszystkich przedmiotów, klas i poziomów.
 2. Uczniowie piszący test z tego samego przedmiotu i klasy/poziomu nie mogą siedzieć obok siebie.
 3. Na tablicy należy napisać kod szkoły, który zostanie przesłany wraz z materiałami.
 4. Najpierw należy rozdać karty odpowiedzi. Uczeń wpisuje na karcie odpowiedzi drukowanymi literami swoje imię, nazwisko i kod szkoły oraz zaznacza język i klasę/poziom poprzez zamalowanie odpowiednich kółek.
 5. Następnie koduje (zaznacza poprzez zamalowanie kółek) swoje imię i nazwisko oraz kod szkoły według następujących wytycznych:
 • Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kółek z odpowiednią literą lub cyfrą.
 • Pierwszą literę lub cyfrę zaznaczamy w pierwszym rzędzie, drugą w drugiej, …, itd.
 1. Należy dokładnie objaśnić uczniom sposób wypełniania karty odpowiedzi czyli:
 • Poprawnego wpisania i zakodowania imienia i nazwiska.
 • Poprawnego wpisania i zakodowania kodu szkoły.
 • Poprawnego zaznaczenia języka, z którego uczeń pisze test.
 • Poprawnego zaznaczania odpowiedzi
 1. Na karcie odpowiedzi należy zaznaczyć ostateczne odpowiedzi, gdyż wszelkie skreślenia, nanoszone poprawki mogą być błędnie odczytane przez czytnik.
 2. Należy powiadomić uczniów o bezwzględnym zakazie używania korektorów.
 3. Wszelkie zaznaczenia na karcie są dokonywane poprzez zamalowywanie kółek. Dokładna instrukcja jak zamalować kółko znajduje się na odwrocie karty odpowiedzi.
 1. Do każdego pytania przygotowane zostały 4 odpowiedzi, z których tylko 1 jest prawidłowa.
 2. Po wstępnych informacjach należy rozdać testy i rozpocząć konkurs.
 3. Bezpośrednio po zakończeniu konkursu należy spakować wszystkie karty odpowiedzi w jedną kopertę. Proszę pamiętać, aby karty odpowiedzi były ułożone jednakowo (tymi samymi stronami). Nie należy segregować kart odpowiedzi, nie używać spinaczy lub innych urządzeń mocujących karty.
 4. Szkolny Koordynator jest zobowiązany do wysłania listem poleconym na adres WiE koperty zbiorczej zawierającej wszystkie karty odpowiedzi uczniów, protokół oraz skserowany odcinek wpłaty.