Regulamin konkursu "Młody Lingwista - 2020"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista - 2020"

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista - 2020” jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytnia 16/71.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja nauki jeżyka angielskiego i zagadnień lingwistycznych wśród uczniów szkół podstawowych.
 3. Konkurs „Młody Lingwista” odbywa się w dn. 16.04.2020 r. w Państwa szkołach.
 1. Nadzór nad konkursem w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 2. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 3. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 4. Konkurs języka angielskiego „Młody Lingwista” będzie przeprowadzony z następujących klas:
 

Szkoła Podstawowa

Język angielski

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 2

Klasa 3

 
 1. Wszystkie testy w konkursie „Młody Lingwista” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „Młody Lingwista” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia konkursu dołączona jest do materiałów wysłanych do szkół, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed konkursem do 15.04.2020 r. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy językowych (w tym słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w konkursie „Młody Lingwista” należy zgłosić szkołę do 27.03.2020 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.wie.edu.pl/zgloszenie-ml
 11. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 9 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczniów
 • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej do 16.04.2020 r. za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie można kserować.
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie z kilku języków. W związku z przyznawaniem nagród za każdy przedmiot, uczeń zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdy język, z którego pisze test.
 4. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji konkursu pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 5. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Młody Lingwista - 2020”.
 2. Szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci słowników językowych z każdego przedmiotu.
 3. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 15.05.2020 r.​
 4. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 5. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 6. Reklamacje można składać do 15 czerwca 2020 r.
 7. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.