Regulamin ogólnopolskiej olimpiady polonistycznej SOWA

Regulamin ogólnopolskiej olimpiady polonistycznej „SOWA"

 1. Organizatorem ogólnopolskiej olimpiady polonistycznej „SOWA" jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/71.
 2. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych z języka polskiego. Pytania testowe sprawdzają następujące kompetencje i umiejętności uczniów: rozumienie tekstu pisanego, ortografię, gramatykę i stylistykę języka polskiego, a także znajomość polskiej literatury.
 3. Olimpiada „SOWA” odbywa się 20 listopada 2019 r.
 4. Nadzór nad ogólnopolską olimpiadą „SOWA” w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 5. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 6. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 7. Olimpiada polonistyczna „SOWA” będzie przeprowadzona z podziałem na klasy:
 

Szkoła Podstawowa

Język polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 
 1. Wszystkie testy w olimpiadzie „SOWA” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „SOWA” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia olimpiady zostanie dołączona do materiałów wysłanych do szkół, które zgłoszą uczestnictwo.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed olimpiadą do  18 listopada 2019 r. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania olimpiady nie wolno korzystać z pomocy naukowych (w tym słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do olimpiady jest zgłoszenie minimum 10 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w ogólnopolskiej olimpiadzie polonistycznej „SOWA: należy zgłosić szkołę do 31.10.2019 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.wie.edu.pl/zgloszenie-sowa
 11. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 9 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczniów
 • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej do 19 listopada 2019 r. za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w olimpiadzie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie powinno się kserować. Kserowanie może odbywać się tylko wtedy, jeśli zabraknie kart dla uczniów.​
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji olimpiady pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 4. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiej olimpiady polonistycznej „SOWA”
 2. Szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody książkowe.
 3. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 2 stycznia 2019 r.
 4. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 5. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 6. Reklamacje można składać do 10 stycznia 2019 r.
 7. Olimpiadę należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.