Regulamin konkursu "Szalone liczby"

Regulamin ogólnopolskiego konkursu logicznego myślenia "Szalone liczby"

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu logicznego myślenia "Szalone liczby" jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/71.
 2. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z matematyki.
 3. Konkurs „Szalone liczby” odbędzie się 17 kwietnia 2020 r.
 4. Nadzór nad ogólnopolskim konkursem „Szalone liczby” w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 5. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 6. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 7. Konkurs będzie przeprowadzony z następujących klas:
 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 
 1. Wszystkie testy w olimpiadzie „Szalone liczby” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „Szalone liczby” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia konkursu zostanie dołączona do materiałów wysłanych do szkół, które zgłoszą uczestnictwo.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed olimpiadą do 16 kwietnia 2020 r. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy naukowych, ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie logicznego myślenia „Szalone liczby” należy zgłosić szkołę do 27 marca 2020 r., wybierając jeden ze sposobów:
 1. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 9 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczniów
 • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej do 17 kwietnia 2020 r. za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie można kserować.
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji konkursu pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 4. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu logicznego myślenia „Szalone liczby”
 2. Szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody książkowe.
 3. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 15 maja 2020 r.
 4. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 5. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 6. Reklamacje można składać do 8 czerwca 2020 r.
 7. Konkurs "Szalone Liczby" należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.