Zakres tematyczny - Big Ben

Klasa 3

Gramatyka

 1. Czasownik be – formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 2. Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 4. Czasownik like (twierdzenia, przeczenia).
 5. Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 6. Zaimki wskazujące this/that, these/those.
 7. Zaimki osobowe.
 8. Przymiotniki dzierżawcze.
 9. Regularna liczba mnoga rzeczowników.
 10. Rodzajnik nieokreślony a/an.
 11. Spójniki – and, because, but.
 12. Przyimki miejsca i kierunku np. (do domu, ze szkoły, na, w, nad, pod, przed, za).

Słownictwo

 1. Liczebniki główne od 1 – 100.
 2. Kolory.
 3. Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku.
 4. Podstawowe czasowniki i przymiotniki.
 5. Człowiek – zawody.
 6. Ubrania.
 7. Dom (nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).
 8. Szkoła (wyposażenie klasy i zawartość piórnika).
 9. Praca (popularne zawody).
 10. Życie rodzinne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele).
 11. Żywienie (owoce i warzywa, nazwy posiłków).
 12. Świat przyrody (rośliny i zwierzęta domowe).
 13. Pojęcia globalne – kraje i języki.
 14. Podstawowe zwroty służące przedstawianiu się i witaniu.
 15. Podstawowe zwroty służące przekazywaniu informacji o sobie i swojej rodzinie.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone)

 1. Stolice.
 2. Flagi.
 3. Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne.

 

Klasa 4

Zakres materiału z klasy 3 oraz:

Gramatyka

 1. Czasownik be – formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 2. Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 4. Zdania twierdzące w czasie Present Simple.
 5. Podstawowe przysłówki częstotliwości (always, never, often, usually) i ich pozycja w zdaniu twierdzącym.
 6. Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 7. Zaimki wskazujące this/that, these/those.
 8. Regularna liczba mnoga rzeczowników.
 9. Rodzajnik nieokreślony a/an.
 10. Pytajniki where, when, what, how, who.
 11. Zaimki osobowe.
 12. Przymiotniki dzierżawcze.
 13. Czasowniki like, love, want.
 14. Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no.
 15. Spójniki – and, because, but, so, or.
 16. Przyimki miejsca i kierunku np. (do domu, ze szkoły, na, w, nad, pod, przed, za, obok).
 17. Przyimki czasu (w poniedziałek, w maju, o godzinie 7, rano).

Słownictwo

 1. Liczebniki główne od 1 – 100.
 2. Kolory.
 3. Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku.
 4. Podstawowe czasowniki i przymiotniki.
 5. Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, ubranie).
 6. Dom (miejsce zamieszkania, nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).
 7. Szkoła (wyposażenie klasy i zawartość piórnika).
 8. Praca (popularne zawody).
 9. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, wakacji i ferii).
 10. Żywienie (artykuły spożywcze, owoce, warzywa, nazwy głównych posiłków).
 11. Świat przyrody (rośliny i zwierzęta domowe).
 12. Pojęcia globalne – kontynenty, kraje i narodowości.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone)

Klasa 5

Zakres materiału z klasy 3, 4 oraz:

Gramatyka:

 1. Czasy teraźniejsze – Present Simple i Present Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 2. Przysłówki częstotliwości i ich pozycja zdaniu.
 3. Konstrukcja going to – zamierzenia, intencje.
 4. Czasownik be – formy przeszłe (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 5. Czasowniki modalne: should, must.
 6. Tryb rozkazujący.
 7. Konstrukcja Let’s.
 8. Pytajniki who, which, why.
 9. Pytajniki who, which, why.
 10. Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych.
 11. Rodzajnik określony the.
 12. Forma dzierżawcza (dopełniacz saksoński).
 13. Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia.
 14. Określniki some, any.
 15. Liczebniki porządkowe.
 16. Przyimki czasu i miejsca.
 17. Liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne).
 18. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
 19. Pytania how many, how much.
 20. Konstrukcje czasownikowe z -ing i to.

Słownictwo

 1. Kalendarz – godziny.
 2. Człowiek (części ciała, uczucia i emocje).
 3. Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia).
 4. Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne).
 5. Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem).
 6. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, przybory kuchenne i stołowe).
 7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie).
 8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata).
 9. Kultura (muzea, koncerty).
 10. Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy).
 11. Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna).
 12. Świat przyrody (pogoda i zjawiska atmosferyczne, krajobraz).
 13. Kraje, narodowości i języki.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada)

Klasa 6

Zakres materiału z klasy 3, 4, 5 oraz:

Gramatyka:

 1. Konstrukcja have to.
 2. Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Konstrukcja used to.
 4. Czasowniki regularne i nieregularne.
 5. Czasowniki modalne: (spekulacje) can’t, must.
 6. Pytajnik whose.
 7. Czas Future Simple.
 8. Konstrukcja Shall I/we, What about...
 9. Zaimki zwrotne.
 10. Określenia few/little a few/a little.
 11. Stopniowanie przymiotników.
 12. Przysłówki.
 13. Przysłówki sposobu.

Słownictwo

 1. Szkoła (rozkład zajęć).
 2. Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem).
 3. Żywność (dania, przepisy kulinarne).
 4. Zdrowie (zdrowa dieta i tryb życia, choroby i dolegliwości).
 5. Kultura (święta, obrzędy).
 6. Świat przyrody (cechy zwierząt i ich zwyczaje).
 7. Elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
 8. Technika i technologia (komputer, Internet, telefony).

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)

Klasa 7

Zakres materiału z klasy 3, 4, 5, 6 oraz:

Gramatyka:

 1. Wyrażanie przyszłości i zamiarów – czasy: Future Simple, Present Continuous i konstrukcja be going to.
 2. Porównanie czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous.
 3. Porównanie czasów przeszłych: Past Simple i Past Continuous.
 4. Czas Present Perfect i typowe dla niego określniki czasu (ever, never, always, already, just, yet).
 5. Czasowniki modalne: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t, should/shouldn’t.
 6. Nieregularne przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.
 7. Porównania z użyciem konstrukcji z as ...... as.
 8. Zaimki nieokreślone – some/any/no + thing, body, one, where.
 9. Spójniki w zdaniu.
 10. Zdania warunkowe I typu.
 11. Bezokolicznik i -ing po konstrukcji czasownikowej.
 12. Konstrukcje czasownikowe z –ing, to i bezokolicznikiem bez to.
 13. Czasowniki: do, make, take.

Słownictwo

 1. Czasowniki frazalne (get, look, take, break, make, put, bring, come give).

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)

Klasa 8

Zakres materiału z klasy 3, 4, 5, 6, 7 oraz:

Gramatyka:

 1. Wyrażanie przyszłości – czas Present Simple.
 2. Strona bierna w czasach Present Simple i Past Simple.
 3. Czasowniki modalne i ich odpowiedniki: may/might, ought to, need/don’t need, to be able to, to be allowed to.
 4. Określniki czasu: when, while, as, during.
 5. Question tags.
 6. Wyrażenie enough z przymiotnikiem i rzeczownikiem, wyrażenie too.
 7. Zdania czasowe.
 8. Zdania celowe.
 9. Przymiotniki i przysłówki – stopniowanie, formy nieregularne.
 10. Zaimki względne.

Słownictwo

 1. Popularne czasowniki frazalne z get, put, take, wake.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia