Regulamin olimpiady języka angielskiego „Big Ben"

Regulamin ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego Big Ben"

 1. Organizatorem ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego „Big Ben" jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/71.
 2. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych z języka angielskiego.
 3. Olimpiada „Big Ben” odbędzie się w 12.03.2020 r.​
 4. Nadzór nad ogólnopolską olimpiadą „Big Ben” w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 5. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 6. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 7. Olimpiada języka angielskiego „Big Ben" będzie przeprowadzona w podziale na następujące poziomy:
 

Szkoła Podstawowa

Język angielski

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 
 1. Wszystkie testy w olimpiadzie „Big Ben” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „Big Ben” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia olimpiady zostanie dołączona do materiałów wysłanych do szkół, które zgłoszą uczestnictwo.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed olimpiadą do 11.03.2020 dla sesji wiosennej. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania olimpiady nie wolno korzystać z pomocy naukowych (w tym słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do olimpiady jest zgłoszenie minimum 10 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego „Big Ben” należy zgłosić szkołę do 24.02.2020 (sesja wiosenna), poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.wie.edu.pl/zgloszenie-bigben
 1. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 9 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczniów
 • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej dnia przeprowadzenia konkursu, tj. do 12.03.2020 r. (za sesję wiosenną) za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w olimpiadzie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie powinno się kserować. Kserowanie może odbywać się tylko wtedy jeśli zabraknie kart dla uczniów.
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji olimpiady pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 4. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego „Big Ben”.
 2. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 15.04.2020 r. (sesja wiosenna).
 3. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 4. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 5. Reklamacje można składać do 15.05.2020 (dotyczy sesji wiosennej).
 6. Olimpiadę „Big Ben" należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.