Regulamin olimpiady matematycznej "Szalone liczby"

Regulamin ogólnopolskiej olimpiady matematycznej "Szalone liczby"

 1. Organizatorem ogólnopolskiej olimpiady matematycznej "Szalone liczby" jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/71.
 2. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z matematyki.
 3. Olimpiada „Szalone liczby” odbędzie się 12 kwietnia 2016 r.
 4. Nadzór nad ogólnopolską olimpiadą „Szalone liczby” w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 5. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 6. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 7. Olimpiada matematyczna będzie przeprowadzona z następujących klas:
 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 
 1. Wszystkie testy w olimpiadzie „Szalone liczby” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „Szalone liczby” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia olimpiady zostanie dołączona do materiałów wysłanych do szkół, które zgłoszą uczestnictwo.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed olimpiadą do 11 kwietnia 2016 r. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania olimpiady nie wolno korzystać z pomocy naukowych, ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej „Szalone liczby” należy zgłosić szkołę do 23 marca 2016 r., wybierając jeden ze sposobów:
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://www.wie.edu.pl/zgloszenie-Szalone liczby
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać na adres: Wiedza i Edukacja; ul. Żytnia 16/71; 01-014 Warszawa
 • Zadzwonić pod numer 22 253-03-00 i przekazać informacje telefonicznie
 1. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 8 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 20 uczniów
 • 7 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej do 12 kwietnia 2016 r. za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w olimpiadzie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie można kserować.
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji olimpiady pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 4. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiej olimpiady matematycznej „Szalone liczby”
 2. Szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 130 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody książkowe.
 3. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 19 maja 2016 r.
 4. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 5. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 6. Reklamacje można składać do 16 czerwca 2016 r.
 7. Olimpiadę matematyczną "Szalone Liczby" należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.